درب ساختمان

1110 کالا

 • 31%

  درب کابینت روکش چوب کد 020

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  درب کابینت روکش چوب کد 019

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  در کابینت روکش چوب کد 018

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  درب روکش چوب کابینت کد 015

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  در روکش چوب کابینت کد 016

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  در کابینت MDF روکش چوب کد 017

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  درب کابینت MDF روکش چوب کد 010

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  در کابینت mdf روکش چوب کد 08

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  درب کابینت mdf روکش چوب کد 011

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  در mdf کابینت روکش چوب کد 014

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  درب mdf کابینت روکش چوب کد 03

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  در MDF کابینت روکش چوب کد 05

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  درب MDF کابینت روکش چوب کد 09

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  در روکش چوب کابینت کد 06

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  درب روکش چوب کابینت کد 07

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%

  در کابینتی روکش چوب کد 013

  تومان720,000 تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…

درب ساختمان یکی از اجزای حیاتی در دکوراسیون داخلی هر ساختمانی می باشد که از گذشته تا به امروز مورد استفاده بوده است . دربهای ساختمانی دارای انواع مختلفی می باشد که هر یک دارای ویژگی ها و کاربرد های منحصر به فردی می باشد. از جمله مهمترین ویژگی های درب های ساختمانی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • عایق بودن دربها در مقابل سرما و گرما و صدا
 • حفظ حریم خصوصی منزل و امنیت دربها
 • تفکیک فضای های داخلی
 • زیبایی هماهنگی با دکوراسیون داخلی منزل

انواع درب ساختمان

درب های ورودی ساختمانی

 • درب ضد سرقت رویه چوب: شامل دربهای ضد سرقت رویه چوب راش، گردو، افرا ، لامینوکس و ملامینه که مناسب دربهای ورودی آپارتمان می باشد.
 • درب ضد سرقت رویه فلزی: این نوع از دربهای ضد سرقت مناسب برای ساختمانهای ویلایی است که سمت بیرون ساختمان در مقابل بارندگی، آفتاب و تغییرات زیاد دمایی می باشد ، این نوع درب های ضد سرقت برای طرف بیرون رویه فلزی  استفاده می شود و برای داخل رویه چوب.
 • درب لابی تمام چوب: دربهای لابی مناسب برای مجتمع مسکونی می باشد که بعد از ورودی با لابی موجه می شوند و اغلب دارای لابی من می باشند.
 • درب فلزی: از دربهای فلزی عموما برای درب حیاط، درب ورودی ساختمان و درب پارکینگ استفاده می شود از نوع لوکس آن می توان برای دربهای نفرو نیز استفاده نمود.
 • درب های ملامینه: برای واحدهای دارای بودجه محدود از درب های ملامینه در ضخامت های 4 میلیمتر و 8 میلیمتر استفاده می شود. این نوع درب های در ابعاد تک لنگه ، یکو نیم لنگه و دولنگه می باشد و از نظر صرفه اقتصادی، مقرون به صرفه می باشد.

 درب های داخلی ساختمانی

 • درب اتاقی: برای درب های اتاق خواب از انواع درب HDF ، درب HPL ، درب ABS ، درب MDF و درب های روکش PVC استفاده می شود . ضخامت اغلب دربهای اتاقی 5 میلیمتر و 4 میلمتر می باشد و دارای طرحها و رنگ بندی های مختلفی می باشد.
 • درب سرویس بهداشتی: برای درب های سرویسی با توجه به نوع کاربرد و استفاده این دربها از دربهای ABS استفاده می شود که کاملا ضد آب می باشد البته برخی اوقات به جهت هماهنگی با سیر دربهای می توان از انواع دیگر درب مانند  درب HDF ، درب HPL ، درب ABS ، درب MDF استفاده نمود به شرط آنکه طرف داخل و رو به سرویس از ABS استفاده شود و لبه های کار رزین شود.
 • درب آکوستیک: از دربهای آکوستیک یا لمسه کوبی شده برای اتاق های مدیریت، استودیو و اتاق های کنفرانس استفاده می شود.
 • درب ضد حریق یا فرار:  از درب های ضد حریق یا درب فرار برای خروجی راه پله به پارکینگ و یا طبقات استفاده می گردد، ساختار این نوع از درب ها به گونه ای می باشد که در درجه حرارت های بالا و یا در آتش سوزی آسیب نمی بیند و دستگیره آن به شکلی می باشد که با ضربه زدن به راحتی باز می شود و تا درجه حرارت بالای 100 فارنهایت ذوب نمی گردد.

اجزای درب های ساختمان

هر محصولی دارای بخش های مختلفی می باشد که متناسب با نوع محصول داراری کاربردها و ویژگی هایی می باشد و درب ساختمان نیز از این مسئله مستثنی نمی باشد اجرای درب های ساختمان دارای بخش های مختلفی می باشد به به این موارد اشاره می شود.

 • کلاف درب ساختمان: کلاف دربهای داخلی از چوب روسی در ضخامت 3 در 5 سانتیمتر می باشد که به صورت یک قاب درمی آید و در بین آن از عایق های هانیکام استفاده می شود . برای درب های ضد سرقت از کلاف فلزی و ضخامت 18 سانتیمتر و قطر 1.35 میلیمتر استفاده می شود که در بین آن ار عایق پلاستوفوم یا کائوچو استفاده می شود و برای درب های لمسه از عایق پشم سنگ استفاده می گردد.
 • چهارچوب درب ساختمان: چهارچوب درب های داخلی اغلب از نوع فلزی فرانسوی یا مکزیکی می باشد همچنین می توان برای دربهای داخلی از چهارچوب های رویه PVC یا پلیمری و تمام چوب استفاده نمود. برای درب های ضد سرقت از چهارچوب های فلزی مطابق با استاندارد درب ضد سرقت استفاده می شود. همچ
 • قفل و دستگیره درب ساختمان: قفل و دستگیره درب های داخلی اغلب از سه نوع دستگیره رزتی، دستگیره و پلاک، دستگیره توپی بک تو بک می باشد . قفل این نوع دربهای ساختمانی به صورت بلبرینگی یا غلتکی می باشد . برای درب های ضد سرقت از قفل برند کاله سوئیچی و 5 کلید می باشد که دارای زبانه های گاو صندوقی است.
 • روکوب: اغلب برای دربهای داخلی می توان از روکوب های کشویی MDF با رویه PVC استفاده نمود . برای دربهای ضد سرقت از روکوب های تمام چوب با اشکال مختلف استفاده می شود.