تومان12,400,000 متر مربع
تومان11,400,000 متر مربع
تومان11,400,000 متر مربع
تومان11,400,000 متر مربع
تومان12,000,000 متر مربع
تومان12,000,000 متر مربع