66 کالا

 • موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 4264

  موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 4264

  تومان200,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5164

  موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5164

  تومان200,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5464

  موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5464

  تومان200,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5564

  موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5564

  تومان200,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5664

  موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5664

  تومان200,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5764

  موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5764

  تومان200,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5864

  موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 5864

  تومان200,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 8464

  موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 8464

  تومان200,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 3164

  موکت پالاز کات طرح یاسمن کد 3164

  تومان200,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز طرح نیلوفر کد 4209

  موکت پالاز طرح نیلوفر کد 4209

  تومان158,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز طرح نیلوفر کد 5109

  موکت پالاز طرح نیلوفر کد 5109

  تومان158,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز طرح نیلوفر کد 5409

  موکت پالاز طرح نیلوفر کد 5409

  تومان158,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز طرح نیلوفر کد 5509

  موکت پالاز طرح نیلوفر کد 5509

  تومان158,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز طرح نیلوفر کد 5709

  موکت پالاز طرح نیلوفر کد 5709

  تومان158,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز طرح نیلوفر کد 6709

  موکت پالاز طرح نیلوفر کد 6709

  تومان158,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…
 • موکت پالاز طرح نیلوفر کد 7909

  موکت پالاز طرح نیلوفر کد 7909

  تومان158,000
  برای سفارش انواع موکت می توانید از طریق سایت ما خرید را انجام دهید. لازم است قبل از خرید موکت به نکات زیر توجه فرمایید. ابعاد موکت در رول های 3 متری می باشد. رنگهای شفاف و کاملاً ثابت  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش  قابلیت شستشو مقاوم در برابر سایش برگشت پذیری بسیار عالی الیاف پلی آمید به حالت اولیه ارائه تولیدات اختصاصی برای پروژه های خاص با طرح…

موکت کفپوشی است که برای پوشاندن زمین از آن استفاده میکنند و عایقی در برابر صدا و حرارت مباشد. از انواع آن  می توانیم برای پوشاندن کف راهرو،اتومبیل، قطار و یا هواپیما استفاده کنیم .

جنس انواع موکت:

پشم:

موکتهایی که جنس پشمی دارند از انواع موکتهای قیمت بالا میباشند و دارای جنسی نرم هستند و دیرتر کهنه میشوند و زیبایی زیادی دارند .

نایلون:

از پرکاربردترین ها به دلیل لطافت و قیمت مناسب در خانه و اتاق خواب ها هستند و در برابر لک و پارگی مقاوم هستند.

پلی استر:

از انواع موکتهای ارزان در بازار است و بافت نرمی دارد و چون از مواد بازیافتی تهیه میشود با محیط زیست سازگار و رنگ آن از بین نمیرود.

مدل های مختلف موکت :

موکتها  علاوه بر حنسشان که انواع مختلفی میباشد دارای چندین مدل مختلف نیز میباشند مانند موکتهای چمن مصنوعی ،طرحدار، ساده ،پرز بلند و …

به هنگام خرید  موکت به چه مواردی  توجه کنیم :

 1. هماهنگی با دکوراسیون
 2. موکت را در چه مکانی میخاهید استفاده کنید
 3. دوام و کیفیت که به ضخامت و تراکم  بستگی دارد
 4. نگهداری و شستشوی  برای مثال موکتهایی با پرز کوتاه جارو کردن وشستشوی آنها راحتتر است