دیوار پوش

251 کالا

 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75162

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75162

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75111

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75111

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75112

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75112

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75113

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75113

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75114

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75114

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75115

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75115

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75141

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75141

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75142

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75142

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75143

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75143

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75144

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75144

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75151

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75151

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75152

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75152

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75154

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75154

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75156

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75156

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75161

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75161

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…
 • کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75163

  کاغذ دیواری آبرنگی مدل فرانسه کد 75163

  تومان218,000
  قیمت این کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی فانوس بسیار مناسب می باشد و می توانید به خرید کاغذ دیواری پاریس با قیمتی مناسب رنگ و لعابی نو به فضای دکوراسیون داخلی منزل خود بدهید. این نوع از کاغذ دیواری قابلیت شستشو می باشد و به راحتی می توانید به آسانی آن را تمیز کنید. این محصول جزء کاغذ های دیواری می باشد که به صورت رولی در عرض 50 سانتیمتر…

دیوار پوش یکی از وسایل  ضروری و لازم برای تزیینات ساختمان محسوب می شود که نمای زیبایی در ساختمان ایجاد میکند .
انواع مختلف این دیوار پوش ها علاوه بر ساختمان های جدید برای تعمیر دیوارهای قدیمی و کهنه نیز استفاده می شود .

انواع دیوار پوش :

دیوار پوش های چوبی:

از چوب ام دی اف تهیه شده و در طرح و رنگ از تنوع بالای برخوردار و دارای استحکام و دوام زیادی می باشند .در ساخت ان از تخته هایی در ابعاد مختلف به صورت پهن یا باریک استفاده میشود.

مزایا: عایق بودن ،قابل شستشو ،نصب آسان

معایب : مقاومت پایین در برابر رطوبت

دیوار پوش های چرمی:

نوعی از دیوار است که به علت قیمت بالای آن بیشتر در محیط های لوکس کاربرد دارد و محیط دلنشین و گیرایی در مقابل چشم  مخاطب ایجاد می کند.

مزایا :

 •  مقاوم در برابر آتش سوزی
 • در برابر صدا و حرارت عایق مناسبی میباشند
 • نرم و انعطاف پذیر هستند و ایمنی بالایی دارند
 • معایب :
 • قیمت بالا

 دیوار پوش های فومی :

که در تزیینات ساختمان به کار می رود و از فوم پلی اتیلن ساخته شده و به دیوار چسبیده میشود.

مزایای : 

 • نصب آسان و سریع
 • قابل شستشو بودن
 • عایق مناسبی برای صدا و حرارت

معایب :

 •  قیمت بالا
 • حساس به وسایل نوک تیز

دیوار پوش پلاستیکی ( پی وی سی ):

از پلاستیک فشرده ساخته شده و جایگزین مناسبی برای خاک رس، چوب و … شده است.
مزایای : بادوام بودن و نصب آسان
معایب  :حساسیت به نور شدید آفتاب است که باعث رنگ پریدگی آن میشود.

دیوار پوش سنگی:

نیز یکی از عناصر ی است که در تزیینات ساختمان از آن استفاده می شود و دارای طرح ها ی مختلف میباشد .

مزایا:نصب سریع و آسان و همچنین مقاومت در برابر رطوبت می باشد.
معایب :محل مناسبی برای تجمع حشرات،  غیر قابل شستشو، بسیار گران قیمت

دیوار پوش آجری :

یکی از گزینه های دیگر برای پوشش دیوار محسوب می شود که امروزه در زمینه تزیینات داخلی و خارجی ساختمان طرفداران زیادی پیدا کرده است.

مزایا: دوام بسیار بالا، مقاومت در برابر حرارت، عدم استفاده مواد شیمیایی درآن

معایب : عدم مقاومت آن در برابر رطوبت، کپک و ترک خوردگی، دشواری در نظافت

دیوارپوش آلومینیوم:

در ساختمان های مدرن هم در نمای بیرونی و هم در نمای درونی کاربرد دارند.
مزایا:

 • تنوع بسیار بالا
 • نصب راحت
  معایب:
 •  در اثر ضربه دچار خراش می شود
 • عدم استحکام

دیوارپوش  کناف :

یکی دیگر از بهترین گزینه ها برای تزیین دیوار و سقف است و در سیستم ساخت و ساز خشک بکار میرود و باعث جلوه دادن به فضای مورد نظر میشود.
معایب:

 •   اسیب پذیر در برابر رطوبت
 •  مقاومت کم در برابر ضربه

مزایای :

 • نصب سریع و سرعت در استفاده
 • امکان ایجاد نور مخفی در کناف

دیوار پوششهای شیشه ای:

یکی از به جذاب ترین و مدرن ترین دیوار  هستند که بیشتر در فضای داخلی ساختمان به کار میرود .

مزایا:

 • تنوع در رنگ
 • سبک بودن
 • سهولت در نصب
 • محافظ در برابر سرما و گرم
 • شستشوی راحت

معایب:

 • احتمال به وجود آمدن خراش بر روی سطح آن

دیوارپوش بتونی:

یکی از پرطرفدارترین گزینه ها در تزیینات ساختمانی  است جنس آن از سیمان میباشد.

معایب :

 • سنگین بود
 • حمل و نقل دشوار
 • گران بودن
 • امکان شکسته شدن
 • شکسته شدن در اثر برخورد ضربه سخت

مزایا:

 • مقاوم در برابر آتش سوزی
 • قابل رنگ آمیزی
 • نصب آسان